פרשת מקץ תשע"ג-מחשוף הלבן

בס"ד אנו נביא פירושים מדברי חכמים זיכרונם לברכה השבת אנו מבאים פירוש מספרו של האדמו"ר המלוב"ן חסידא קדישא רבי יעקב אבותצירא מספרו "מחשוף הלבן" "ויהי מקץ שנתיים ימים ופרעה חולם והנה עומד על היאור. והנה מן היאור וכולי..." יש לדקדק למה הוצרכה תורתנו הקדושה לכתוב החלום הזה של פרעה בשעה שהיה חולם אותו ובשעה שסיפר אותו ליוסף? שדי בכתיבת פעם אחת . ועוד צריך להתבונן אמאי (מדוע) בחלום הראשון הראו לו הפרות ובחלום השני הראו לו השבלים. היה להם להראותו בשתי החלומות פרות או שבלים, ומה יצא לנו מן השינוי הזה, ואפשר לרמוז על פי מה שאמר רבינו האר"י הקדוש ז"ל שארבע גלויות הם, והם כנגד ארבע אותיות של שם הוי"ה ברוך הוא. וארבע גלויות ראשי תיבות "באים" ב'בל א'דום י'ון מ'די, וגלות מצרים לא נכללה בזה משום שהיא רמוזה בקוץ היו"ד והנה כל הגלויות, הקדושה מוכנעת ומושפלת והקליפה(הטומאה) היא הגוברת והשולטת. וידוע שהנהגת העולם היא על ידי זכר ונקבה, וזכר ונקבה הם שבע ספירות מחסד ולמטה, כמו שכתב (תהילים פט' ג ) "אמרתי עולם חסד יבנה". דהיינו שהעולם הוא מחסד ולמטה כמו שכתב בזוהר הקדוש על פסוק (שמות לא, יז) "ששת ימים עשה ה' את השמים ואת הארץ". והנה ידוע שהקדושה והקליפה זה לעומת זה עשה האלוהים. שיש אדם שקדושה מ"עתיק" (ספירה שנקראת עתיק) עד זכר ונקבה, והשולט בזמן הגלות הם זכר ונקבה של הקליפה, וכנגד זה לא ראה פרעה בחלומו כי אם שבע פרות טובות , ושבע פרות רעות, וכן בשבלים שהם זכר ונקבה של הקדושה ,שהם הטובות, וזכר ונקבה של הקליפה (הטומאה) הם הרעות, וכשבלעו הרעות את הטובות להודיע שהקליפה גברה ושלטה על הקדושה, ופרעה ידע העניין הזה ושמח בלבו, אמר כיוון שתהיה הקדושה מוכנעת תחת הקליפה , הרמת ראש זו של הקליפה . פרעה קרא לפותרים שיפתרו לו את החלום אולי ימצא מי שמסייע לו כמו שעלה בדעתו. ואומר הכתוב ופרעה חולם לשון הווה , משם משמע שעלה בדעתו שתמיד יהיה דבר זה בכל הגלויות שלא תהיה הרמת ראש לקדושה, חס ושלום רק לקליפה (לטומאה). לפיכך אמר ופרעה חולם לשון הווה ,שחשב כך יהיה תמיד והנה עומד על היאור . יאור הוא "יסוד" ו"יאור" גימטריה "רזי" ,שכל הסודות היסוד הוא ה מגלה אותם , וכשראה בחלום שבע פרות טובות ושבע פרות רעות בלעו אותם, וחזר פעם שנית וראה שבע שבלים טובות ושבע שבלים רעות בלעו אותם, וראה עצמו גם כן שהוא עומד על היאור שממנו עלו הפרות, אמר זו היא הרמת ראש של הקליפה. ולעולם כל ימי משך ארבע גלויות תהיה הקדושה נכנעת והקליפה גוברת חס ושלום. והנה הפרות , ה"פרה" רומזת "ה" של שם הוי"ה ברוך הוא,וכתבנו לעיל שארבע גלויות כנגד ארבע אותיות הוי"ה ברוך הוא, והפרות כנגד שני ההי"ן ("ה" ועוד "ה" ) של שם הוי"ה ברוך הוא, והשבלים כנגד אות יוד ואות ואו של שם הוי"ה ברוך הוא. ופרעה ידע שהפרות הטובות כנגד הספירות של הקדושה והרעות כנגד הספירות של הקליפה וכן נמי(גם) בשבלים. וכשחשב זה בדעתו כשבאו החרטומים לפתור את החלום, לא היה קולן של החרטומים נכנס באוזניו , מאחר שלא פירשו לו כסברתו. וכשבא יוסף ופתר לו שבע פרות שבע שנים הן ,אמר זה ידע שורשו של דבר, לפי ש"שנה" גימטריה ספירה, אמר זהו שורש הדבר ששבע ספירות של הקליפה התגברו על שבע ספירות של הקדושה . ויוסף עליו השלום הבין בדעתו ששימח את פרעה , על כך שהקליפה תהיה גוברת על הקדושה ועשה בחכמתו עליו השלום שלא תתגבר הקליפה על הקדושה, ופרעה לא ידע. והחכמה שיוסף עשה היא, שאמר לו ועתה ירא פרעה איש נבון וחכם ,ובזה העניין מתבטל הרעב וממילא לא תשלוט הקליפה על הקדושה . נמצא שבמצרים נתקן דבר זה על ידי יוסף שהוא צדיקו של עולם. ומינה (וממנו) ילפינן(למדנו) שבכל הגלויות הצדיקים שיהיו בכל דור ודור הם מגינים שלא תשלוט הקליפה כל כך על הקדושה. ומטעם זה שארבע הגלויות כתבה התורה הפרות פעמיים והשבלים פעמיים ,הפרות פעמיים כנגד שני אותיות "ה" של שם הוי"ה ברוך הוא והשבלים פעמיים כנגד אות יו"ד ואות וא"ו של שם הוי"ה ברוך הוא .

מורשת סטור - יודאיקה ותשמישי קדושה
כתובתינו: תיבת דואר 5216 חיפה | טל': 054-7091432 | moreshetstore@gmail.com yaakovatias@gmail.com | יצירת קשר

ברכת הבית פרטי הזמנה מחזיק זמירות ברכונים כלי בית יוקרתיים בתי אתרוג מוצרים לעיצוב בית כנסת נסיון ההתחברות נכשל קופות צדקה ניסיון פרשת מקץ תשע"ג-מחשוף הלבן גביעי קידוש דף הבית תיקים לספר תורה,ואביזרים מזוזות מעוצבות פמוטים ניסיון 2 אודות מורשת סטור פרשת מקץ תשע"ג-פיתוחי חותם פרשת ויגש תשע"ג-פיתוחי חותם חנוכיות פרשת ויחי תשע"ג כתר לספר תורה פרשת השבוע כתובות מעוצבות בתי מגילה לבית הכנסת סטים מים אחרונים טליתות סט להבדלה ציוד לסופרים נטלות צור קשר מלחיות ראש השנה מגשים צלחות לסדר פסח מתקן למצות כיפות רימונים לספר תורה מתנות יודאיקה