פרשת מקץ תשע"ג-פיתוחי חותם

בס"ד פירוש מיפי ספרו של חסידא קדישא האדמו"ר המלוב"ן רבי יעקב אבוחצירא "פיתוחי חותם" "ויהי מקץ שנתיים ימים ופרעה חולם והנה עומד על היאור והנה מן היאור עולות שבע פרות יפות מראה וגו'..."יש לדקדק מה נשתנה החלום הזה משאר החלומות שהוזקקה התורה לכתוב תחילה מה חלם פרעה ואחר כך סיפר פרעה החלום ליוסף. מהראוי לא היה לתורה לכתוב רק סיפור החלום שסיפר פרעה ליוסף כמו שמצינו בחלום שר המשקים ושר האופים. וחלום יוסף שחלם לאחיו ,מה נשתנה החלום הזה שהוזקקה תורה לכתבו תחילה ואחר כך לחזור ולכתבו : ואפשר לרמוז שהתורה באה לרמוז לנו גלות ישראל למצרים, שידוע מה שאמרו רז"ל שראוי היה יעקב אבינו עליו השלום לירד בשלשלאות של ברזל אלמלי קדם יוסף ונמכר לשם. וידוע שהניצוצות של הקדושה נטמעו במצרים, ולפיכך גלו ישראל לשם ונשתעבדו שם בחומר ובלבנים ובכל עבודה קשה כדי לברר הניצוצות. וידוע שישראל בישיבתם במצרים נכנסו למ"ט שערי טומאה ואלמלי חס ושלום נכנסו לשער החמישים של טומאה היו נטמעים ונשקעים שם לעולם.כמו שכתוב בהגדה ואילו לא הוציא הקב"ה את ישראל ממצרים עדיין אנו ובנינו ובני בנינו משועבדים היינו לפרעה במצרים. והנה השבטים הם תחילת בניין הקדושה והקליפה אינה רוצה בתיקון הקדושה כידוע. ולפיכך כל מה שהייתה מבקשת להבנות ולהתגבר במצרים הייתה הקליפה מתגברת יותר ממנה ומבקשת לסתור בנינה כדי שלא תתאבד היא וידוע ששבעה ספירות מחסד עד מלכות הם עקר הבניין כמו שכתוב "אמרתי עולם חסד יבנה" וכמו שכתוב "חכמות נשים בנתה ביתה חצבה עמודיה שבעה". ובמצרים כשבא יעקב ובני ביתו היו בשבעים נפש ושבעים נפש הם כנגד שבעה ספירות מחסד עד מלכות כל אחת כלולה מעשר. והשבעים נפש הם תחילת בניין הקדושה והרמת ראשה. והקליפה רצתה לבלוע הקדושה חס ושלום , שלא תתגבר וזהו חלום פרעה שחלם שבע פרות טובות ושבע השבלים הטובות הם,כנגד שבעה ספירות של קדושה, ושבעה הרעות נגד שבעה ספירות של הקליפה שהיא חושך ואפילה. והנה מה שכתוב ופרעה "חלם" חסר ו' הוא גימטרייה "מזלא " לרמוז שמזלו ראה כל מה שעתיד להיות בקדושה עם הקליפה ,וכשסיפר פרעה ליוסף החלום הבין יוסף הדבר על בוריו כמו שכתבתי. והבין שהחלום ראשון של שבע פרות הטובות והרעות הוא רומז לשבע ספירות של קדושה ושבע ספירות של קליפה. והחלום השני של שבע שבלים הטובות והרעות רומז לשנים של השובע והרעב, וזה תלוי בזה שכשיהיה רעב כבד וימותו חס ושלום בני יעקב ברעב הוא גרמא בנזיקין עד שתתגבר חס ושלום הקליפה על הקדושה ותבלענה. ואמר יוסף בדעתו שתיקון הדבר הזה שלא תתגבר הקליפה הוא שיהיה הוא בעצמו שליט על ארץ מצרים ויהיה משביר לכל עם הארץ. ובזה ימצא לכלכל את כל אחיו ואת כל בית אביו ובזה יהיה שליט על סטרא אחרא ותיכנע תחת הקדושה.ולפיכך אמר לפרעה ועתה ירא פרעה איש נבון וחכם וישיתהו על ארץ מצרים כי ידע בסיעתא דשמיא שלא יבחר פרעה כי אם הוא, והקדוש ברוך הוא הוציא מחשבתו לפועל ואמר לו פרעה אין נבון וחכם כמוך אתה תהיה על ביתי ועל פיך יישק כל עמי. וכששלח יוסף לאביו המזון שלח לו עשרה חמורים ועשר אתונות לרמוז לו שגברה על ידו סטרא של קדושה .ושלט על כתרי דמסאבותא דוכרין ונוקבין ושלח לו גם כן בדברים "שמני אלוהים לאדון לכל מצרים רדה אלי אל תעמוד" לרמוז לו שיעקב אבינו עליו השלום היה ירא מאוד מאוד מירידת מצרים שהיה חושב חס ושלום שמא תתגבר הקליפה על הקדושה ותבלענה ועל זה בשרו יוסף ורמז לו שכיוון ששמני אלוהים לאדון לכל מצרים זה אות וסימן מובהק שהקדושה היא הגוברת ואל תירא מרדה מצרים.וזה גם כן היא הסיבה שאמר יוסף למצרים שימולו והעביר אותם מערים לערים כדי להגביר סטרא של קדושה על סטרא דמסאבותא ולפיכך רמזה התורה כל זה. או אפשר לרמוז באופן אחר והוא שידוע ימי שנותינו בהם שבעים שנה והאדם בעוונותינו הרבים כיוון שבא לזה העולם עיניו פקח בהבלי העולם ושכח העולם שממנו בא ולשם חוזר .והנה השבעים שנה של ימי האדם הם מכוונים כנגד שבעה ספירות הבניין.וכנגדם שבעה היכלות שבגן עדן,אם זכה. ואם נתחייב כנגדם שבעה מדורין של גיהינום וידוע שהאדם בעולם הזה כמו בחלום. וכמו עובר בנהר שוטף .וידוע גם כן שרוב בני אדם אינם מתעוררים לשוב כי אם אחר עשרים שנה ויש אחר שלושים שנה ויש אחר ארבעים וכן על זה הדרך מדרגות, מדרגות . יש וזהו ויהי מקץ שנתיים ימים כל אחת כלולה מעשר היא עשרים שנה. עוד מקץ שנתיים גימטרייה עם הכולל זה עשרים שנים. לרמוז שלאחר עשרים שנים מתעורר האדם וזהו ופרעה חולם. האדם ראוי להיקרא בשם פרעה. אם צדיק הוא ראוי להיקרא פרעה כשמבטל עצת יצר הרע מפני יצר הטוב, ואם רשע הוא פרעה הוא שמבטל עצת יצר הטוב מפני עצת יצר הרע. וזהו ופרעה חולם שהיינו אחר עשרים שנה שנתעורר זה האדם ראה עצמו והנה הוא כמו בחלום שהרי עברו זה עשרים שנה ולא עשה בהם תועלת.ועוד רואה עצמו בזה העולם והנה עומד על היאור שהוא העולם הזה דומה לנהר שוטף. וכל העומד בנהר שוטף לשטיפה הוא מזומן שבכל עת מוכן לשטיפה. באמת רואה כי אם זכה האדם יזכה באותו עולם לשבעה היכלות של גן עדן כנגד שבעים שנה שטרח לסגל מצוות ומעשים טובים. וזהו שבע פרות בריאות בשר ויפות תואר הם כנגד שבעים שנה אם היו במצוות ומעשים טובים הרי כולם מסטרא של קדושה וכולם בריאות וטובות ויפות תואר. יראה האדם בעין השכל שאם לא יהיה גיבור וכובש את יצרו לעשות רצון קונו. בהכרח ששבעה מידות שהם מצד סטרא אחרא רעות מראה ודקות בשר אתרא דחשכה ומותא יבלעו הטובות שהם מסטרא של קדושה.ומזה נמשך שילך לשבעה מדורין של גיהינום ושם מקומו ושם היא מיתת הרעב ועירום וחוסר כל. מפני תאוות זה העולם שקרובה הנאתם. ועוד לפתח חטאת רובץ שיצר הרע קודם לו ומתחזק בו לפיכך ניפתה האדם תיכף אחר תאוות העולם. ודומה כאדם שהוא בחלום ומטורף ומבולבל. כך הוא פוסח על שתי הסעיפים. אם לעשות רצון יוצרו או יצרו. לפיכך באה התורה לרמוז ולהורות. מה נמשך מזה באותו עולם בימיו ושנותיו אם עשה בהם רע או טוב :

מורשת סטור - יודאיקה ותשמישי קדושה
כתובתינו: תיבת דואר 5216 חיפה | טל': 054-7091432 | moreshetstore@gmail.com yaakovatias@gmail.com | יצירת קשר

ברכת הבית פרטי הזמנה מחזיק זמירות ברכונים כלי בית יוקרתיים בתי אתרוג מוצרים לעיצוב בית כנסת נסיון ההתחברות נכשל קופות צדקה ניסיון פרשת מקץ תשע"ג-מחשוף הלבן גביעי קידוש דף הבית תיקים לספר תורה,ואביזרים מזוזות מעוצבות פמוטים ניסיון 2 אודות מורשת סטור פרשת מקץ תשע"ג-פיתוחי חותם פרשת ויגש תשע"ג-פיתוחי חותם חנוכיות פרשת ויחי תשע"ג כתר לספר תורה פרשת השבוע כתובות מעוצבות בתי מגילה לבית הכנסת סטים מים אחרונים טליתות סט להבדלה ציוד לסופרים נטלות צור קשר מלחיות ראש השנה מגשים צלחות לסדר פסח מתקן למצות כיפות רימונים לספר תורה מתנות יודאיקה