מורשת סטור
סל מוצרים  (0)
שם משתמש:
סיסמא:
מורשת סטור
Get Adobe Flash player

חדשות ומבצעים

כוס הישועות 750 ש"ח
עניני נהרות גן עדן וסגולתם ראו הסבר בפרטים נוספים במוצר כוס הישועות...


פרשת השבוע-פרשת מסעי
"ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם על פי ה' ואלה מסעיהם למוצאיהם." – הנה הפסוק הזה כל הרואהו יתמה תמיהה ...


פרשת השבוע-פרשת מטות
"ויאמר אלעזר הכהן אל אנשי הצבא הבאים למלחמה זאת חוקת התורה אשר ציווה ה' את משה. אך את הזהב ואת הכסף ...


הודעה חשובה
כל לקוח שמזמין דרך האתר ובתיאום טלפוני יקבל מחירים מיוחדים טלפון לתיאום 054-7091432...


מבצע לבתי כנסת
בתי כנסת שמעוניינים לתת מתנה לחתן בר מצווה או חתן וכלה מוזמנים להזמין מהאתר מהמגוון הרחב ולקבל הנחה ...


הנצחות לנפטרים
ניתן להזמין הנצחות לנפטרים כגון סידורים , חומשים, מסכתות תלמוד בבלי, משניות,לוחות הנצחה, נרות תמיד כ...


הוראות למשלוח
כאשר אתם בוחרים פריט נא ללחוץ לסל ובסוף לרשום את כל הפרטים המזהים כדי שנוכל לתאם וגם לבצע עסקה בתוד...


מבצע לחתן וכלה
חתן וכלה שיזמינו דרך האתר סט גביע קידוש יקבלו חריטה של שמם ותאריך חתונתם במתנה...


מבצע סט תפילין לבר מצווה
כל הרוכש סט תפילין לבר מצווה הכולל תפילין וטלית וכיסויים לטלית ותפיליןוסידור וכיפה מקבל כוס קידוש עם...


מבצע כוסות קידוש
כל הרוכש שני סטים של כוסות קידוש או שני סטים של גביע קידוש מקבל סט שלישי חינם...


מבצע פמוטים
כל הרוכש זוג פמוטים מקבל סט כוס קידוש ,ומלחיה ...


הזמנת ספרי תורה
ניתן להזמין ספרי תורה כל המזמין ספר תורהמקבל תיק לספר תורה מתנה בשווי של 15000 ש"ח...


ועדי עובדים ומפעלים
לכל וועדי עובדים ובעלי מפעליםניתן להזמין מוצרים ממורשת סטורבמחירים מאוד נוחים,לידיעתכםכל המוצרים הם ...


מבצע על כל מוצרי מורשת
מבצע עבור כל מוצרי מורשת למידע והזמנות נא ליצור קשר054-7091432...


מזוזות בהידור
ניתן לרכוש מזוזות , קלף גודל 12 ס"מ כמו כן ניתן להזמין קלף גודל 15 ס"מוגם גודל 20 ס"מ וגודל 10 ס"מ...


פרשת השבוע-פרשת מסעי

"ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם על פי ה' ואלה מסעיהם למוצאיהם." – הנה הפסוק הזה כל הרואהו יתמה תמיהה רבה שמה בא להשמיענו שהרי בפירושה איתמר אלה מסעי בני ישראל. והיה לו לומר אחריו תכף מיד ויסעו מרעמסס וממילא הרי כל המסעות כתובים לפנינו ואנו רואים בעינינו שהם כתובים ומה חידש לנו באומרו ויכתוב משה. אמנם תורתנו הקדושה כולה רמזים וסודות לאין קץ. ארוכה מארץ מדה ורחבה מני ים. ויובן פסוק זה במה שכתוב בספר "אמת-ליעקב" הנדפס מחדש על דרך האמת. ושם נמצא כתוב כל עניין המ"ב מסעות. וכתוב שם שמאמר זה שרצה לכתוב בעניין המ"ב מסעות הובא בספר הפליאה והזכירו הרב הקדוש מורנו ורבנו הרב רבי שמשון מאסטרופולי ונמצא כתוב בכתבי הקודש של הרב הגדול מורנו ורבנו הרב רבי אליהו הכהן זכרונו לברכה בעל "שבט מוסר" ו"מדרש תלפיות" בעיר תורה איזמיר יגן עליה הקב"ה .וזה לשונו "כד נטלו מרעמסס לא ידעון אי ינטלון לסכות או לקהלתה או למוסרות . ופקיד מדברנא דעמיה דינטלון לסוכות ,מסוכות לא ידעינון אי ינטלון לאיתם או לחצרות או לתרח או לעציון גבר ופקיד מדברנא דעמיה דינטלון לאיתם. והנה הביא כל המ"ב מסעות אחת לאחת בספר "אמת-ליעקב" הנזכר. ושם כתוב שיש מסע שנפל לישראל ספק בארבעה מקומות לאיזה מהם ילכו ויש שנסתפק להם בשנים עד שהיה אומר להם משה על פי ה' לזה תלכו. ויש המסע שלא נסתפק להם בו שום ספק כלל רק נטלו והלכו בפשיטות והקשה בספר אמת ליעקב מאי שנא מסע ממסע.שיש מסע שנסתפקו בו ארבעה ספקות ויש שנסתפקו בו שלושה ויש שנסתפקו שנים ויש שלא נסתפקו בו כלל.ותריץ וזה לשונו.אמנם הכול יובן בדרך ישר בהקדמה אחרת שכתב רבנו הקדוש האר"י זכרונו לברכה שאלו המ"ב מסעות הם כנגד שם מ"ב וגו' שהיינו רעמסס שהוא כרך הא' מהמסעות יש לו אחיזה באות הא' מן השם ומה גם שהאות הא' היא אלף הרומזת לכרך א' שהלכו ישראל במדבר וכן על זה הדרך הב' באות ב' והג' באות ג' וכו' א' בא' ייגשו והנה ישראל שבאותו דור שהיה דור דעה כבר נגלה להם רז זה שסדר הליכתם היה על סדר האותיות השם הנזכר והיו יודעים כל כרך וכרך באיזה אות הוא אחוז והיו יודעים שהם עתידים לילך לכפר הרמוז באות אל"ף או באות בי"ת וכו' אבל הספק שהיו מסתפקים הוא יען כי רובם ככולם מאותיות השם הזה הם כפולים יש מהם שתי פעמים ויש מהם שלוש פעמים ויש ארבע פעמים ויש מהם שלא הוזכרו כי אם פעם אחת.ולכן תראה כי בתחילה קודם שילכו לרעמסס הרומז לאות אל"ף של שם זה הלכו מאליהם ולא נסתפקו יען שכבר ידעו שלא יש בזה השם כי אם אות אל"ף אחת. אבל כשרצו לילך לסוכות הרומז לאות ב' נסתפקו אם הוא לסוכות או לקהלתה או למוסרות.יען כי השלושה מקומות אלו אחוזים באות ב' וכו'.עד כאן לשונו .והנה הסוד הזה בודאי דעל פי משה נכתב ונמסר על פי ה' וזה שבאה תורתנו הקדושה לרמוז לנו ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם . הכוונה כל מסע שהיה לישראל בו ספק אם ילכו למקום זה או זה סוד זה מסרו משה לישראל ונכתב על פי ה' ולא נכתב בתורה בפירוש והינו הסוד שגילה רבנו האר"י זכרונו לברכה . אבל מה שנכתב בתורה הוא אלה מסעיהם למוצאיהם מה שכתוב שבתחילה הקדים מוצאיהם למסעיהם .באומרו ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם ולבסוף הקדים מסעיהם למוצאיהם באומרו ואלה מסעיהם למוצאיהם . אלא הכוונה להורות בא שכל אות מהשם של אבגית"ץ שאחוזים בו שני כפרים או שלושה או ארבעה באותו מסע המציאו בו ישראל מציאות ונסתפקו בו אמרו כיוון שזה האות אחוזים בו כמה כפרים לא ידענו לאיזה מהם נלך. עד שהיה אומר להם משה על פי ה' זהו שתלכו לו ולפיכך כיון שכתבנו דויכתוב משה הוא רומז על הספקות שנסתפקו ישראל ולא נכתבו בפירוש בתורה ומסרן משה לישראל ונכתבו במקום אחר כמו שכתבם רבנו האר"י זכרונו לברכה. בזה הקדים מוצאיהם למסעיהם שמילת מוצאיהם נדרשת לשון מציאות שהמציאו ישראל ספקות במקומות. ולזה אמר אותם ספקות שהמציאו ישראל על מסעיהם כתבם משה במקום אחר ולא כתבם בתורה .לפיכך הקדים בזה מוצאיהם למסעיהם אבל בתורה לא כתב כי אם מסעיהם ממש שנסעו להם ללא ספקות ,ולפיכך הקדים בזה מסעיהם . ואם תאמר למוצאיהם הנכתב באחרונה בכדי נסבה דלא היה לו לומר רק ואלה מסעיהם ותו לא מידי. ויש לומר שגם זה חידוש בה.שהנה כל מה שהיו ישראל מסתפקים במקומות בכל ספק שהיה משה משיבם לא היה אומר להם שום מקום שילכו רק במקומות שנסתפקו בהם. ובשום פעם לא אמר להם שום מקום שלא היה בדעתם ולא נסתפקו בם לא היה אומר להם המקום רק אחד ממקומות שעלו בדעתם ונסתפקו בהם.וחוץ ממה שעלה בדעתם לא אמר להם להורות על דור דעה הכל רז לא אניס להו. וזהו שדקדק הכתוב לרמוז לנו בכאן ואלה מסעיהם למוצאיהם. כלומר כל אלה המסעות עלו בדעת בני ישראל רק נסתפקו בכמה מקומות מהם ומכל מקום לא נסעו רק למקומות שעלו בדעתם וחוץ מדעתם לא נתגלה להם ולזה אמר ואלה מסעיהם שאתה רואה כולם למוצאיהם שהיינו למה שהמציאו בדעתם בין בספק בין בוודאי וחוץ מדעתם לא נתגלה להם להורות כח השגתם עד כמה הגיעה וכל זה שכתבנו להורות בא הפסוק הזה שכל המ"ב המסעות היו בסודות נפלאים.ולהורות כמה ישראל חביבים לפני אביהם שבשמים. (פרשת מסעי: פירוש מתוך הספר פיתוחי חותם לרבי יעקב אבוחצירא ע"ה זכותו תגן עלינו .אמן.)

לכל החדשות...